ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2-5 ตั้งแต่รหัส 62 ลงมา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 40 ทุน)
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนฯ
รอบที่ 1: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รอบที่ 2: วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  update (คลิก)
และส่งเอกสารหลักฐานได้ที่ คณะ/โรงเรียน/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่นักศึกษาสังกัดอยู่

โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0 2244 5198

ประกาศสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เรื่อง การเข้าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รหัส 63 (สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวรอบ 4 และ5)
ครบรอบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 5 ปี