ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด

เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง