ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC) โดยมีวาระสำคัญ  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC) และสืบเนื่องสรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ระบบ AEC) ฯลฯ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Pre 12 เดือน)
สำนักกิจการพิเศษ มสด. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Pre 12 เดือน