เนื่องด้วยกองอาคารและสถานที่ จะดำเนินการเปิดให้บุคลากรทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ประจำปีการศึกษา 2563-2564
เริ่มเปิดให้ทำตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำหรับบุคลากรที่ประสงค์ใช้รถยนต์คันเดิม ให้กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำหรับผู้ใช้รถคันเดิมประวัติรถเดิม และทะเบียนรถยนต์เดิม) ให้นำบัตรบุคลากรตัวจริง
และนำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกเดิมมาคืนด้วย (หมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ให้แนบพร้อมแบบ
ฟอร์มฯ

2. สำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่หรือเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ และ
บุคลากรที่ไม่เคยทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ให้ใช้แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (กรณีเปลี่ยนรถใหม่หรือทะเบียนรถใหม่ ให้นำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกเดิม ที่หมดอายุวันที่ 31
กรกฎาคม 2563 มาคืนด้วย พร้อมบัตรบุคลากรตัวจริงมาด้วย)

การติดต่อขอทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สามารถติดต่อทำบัตรอนุญาตฯ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานกองอาคารและสถานที่ อาคาร 13 ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 5085-6
โดยขอความร่วมมือบุคลากรในการสแกนบัตรบุคลากรเพื่อให้ตรงกับหมายเลข
บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ของแต่ละท่าน (การสแกนบัตรบุคลากรสแกนได้เฉพาะบัตรที่กองบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกให้เท่านั้น (เฉพาะบัตรแข็งสีฟ้า)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (ทะเบียนรถคันเดิม) 63-64
แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (ผู้ไม่เคยทำบัตร และทะเบียนรถคันใหม่) 63-64
หนังสือยินยอมใช้รถยนต์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2-บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ