ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Pre 12 เดือน) แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  

  

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์สำรวจพื้นที่การก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์