ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ รับมอบผลิตภัณฑ์จำนวน 500 ชุด จาก คุณสุวัฒน์ อังคทาภิมณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ผู้แทน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์สำรวจพื้นที่การก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์