คณะกรรมการห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิดีโอและ สัมภาษณ์นายคอลดุลย์  เจะหลง อิหม่ามมัสยิดมะดีนะตุลอิสลามทับเที่ยง จ.ตรัง ณ มัสยิดมะดีนะตุลอิสลาม 31 กรกฎาคม 2563 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าพริกไทยปะเหลียน
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563