รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบและเสนอแนะแนวทางการจัดงานปฐมนิเทศปี 2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ( รอบ Pre)
รถโมบาย เบเกอรี่สวนดุสิต ตรัง ลงพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากส่วนงานภายใน