ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ และอาจารย์พรพรหม เสียงสอน อาจารย์ประจําศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก บริษัท Cloud & Ground Co.,Ltd พัฒนาเว็บไซต์ The Cloud ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดทําบทความเส้นทางท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องราวอาหาร ประวัติศาสตร์อาหาร ทําความรู้จักเมืองผ่านการกิน ด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมการกินอาหารแบบอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ 8 ภาษาชาติพันธุ์ เมืองตรัง ผ่านการกินอาหารท้องถิ่น  และได้นำความรู้ด้าน ภาษาฮกเกี้ยน กวางตุ้ง แต้จิ๋ว ฮกจิว ไหหนำ ฮากกา มุสลิมปาธานหรือปุตโต และแขก กู มาบรรยายให้ความรู้  โดยแนะนำผ่านสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง