บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานกำจัดแมลงเดือนสิงหาคม 2563
แบบประเมินผลการให้บริการสัตว์และแมลงรบกวน
แบบสำรวจปัญหาสัตว์และแมลงรบกวน
การดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 87) วันที่ 1 (18 สิงหาคม 2563)
ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้ารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564