การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร-กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 87) วันที่ 1 (18 สิงหาคม 2563)