การยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ในมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3  เปิดบริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
สำหรับนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สามารถ ติดต่อได้ฝ่ายกิจการนักศึกษาของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

สาขาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ Dark Tourism เรื่องเล่าจากโรคระบาด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2244 5769
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"