นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562 ผจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีมีคุณธรรม” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

รางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2562
ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับรางวัลการประกวดจัดทำสื่อวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยว Local Food Local Fresh Local Experiences @trang