ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกำหนดการประชุมชี้แจงสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ สายวิชาการ และการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ Dark Tourism เรื่องเล่าจากโรคระบาด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2244 5769
กำหนดการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ประจำเดือนสิงหาคม 2563-กองอาคารและสถานที่