โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 กันยายน 2563 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163, หรือ 08-96880865 , 09-23232833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกำหนดการประชุมชี้แจงสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ สายวิชาการ และการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย