ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (รายปี) ณ อาคารเฉลิยมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(บัณฑิตวิทยาลัย)
ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน