สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดโดยมี ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ที่ปรึกษาสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ประธานการประชุม คุณเจนจิรา ศรีดี ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล/ผู้บริหารบริษัท Your MKTและคณะ ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. บันทึกเทปบรรยาย หัวข้อ "Deepening cooperation for a shared future" ตามคำเชิญจาก ASEAN - China (Guiyang) Tourism Culture Promotion Center สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(10)/2563