มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ

นายศรุต เจริญรัตน์

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”

ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563
รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562