มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ

นายศรุต เจริญรัตน์

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”

ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562