ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน ปี 2563 จากสำนักกิจการพิเศษ นำโดย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมทั้ง ดร.กรชกร ชำนาญกิตติชัย และคณะ ในการหารือและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสระว่ายน้ำและหอพักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบรับกับนโยบายการป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ สระว่ายน้ำศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกายและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก 

  

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงผลงาน Prototype Showcases of the Entrepreneurial University Starup Thailand League 2020
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่แกนนำเด็กและเยาวชน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง