ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (รายปี) ณ อาคารเฉลิยมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(บัณฑิตวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563