ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป (บุคคลภายนอก) หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (รายปี) ณ อาคารเฉลิยมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(บัณฑิตวิทยาลัย)