ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบกล้องวงจรปิดของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๗ และอาคารเรียน ๓๑ (อาคารปฏิบัติการปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง และวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี