มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการเครือข่ายป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ในระดับ กองทัพภาคที่ ๑ ประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ ๑๑ -๑๙ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓  กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาในส่วนของมณฑลทหารบกที่ ๑๑ โดยมีกิจกรรมการบรรยายเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน พร้อมทั้งการให้ความรู้เรื่องทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ร.๙ และกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการทหารพันธ์ดี พล.ร.๙ ทั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม คือ ๑.นายณภัทร สวัสดิภาพ นศท.ชั้นปี ๕ สาขาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ๒.นางสาวขัติยาภรณ์ อะมุตะคุ นศท.ชั้นปี ๕ สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนกฏหมายและการเมือง ๓.นางสาวสุทธินันท์ นาสูงชน นศท.ชั้นปี ๕ สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ๔.นายอำนวย วงศ์ประทุม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

  

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบ"ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง"
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร และร่วมประกวดการทำอาหาร