นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในชื่อทุน “ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง” ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ อังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม DP๑๑ อาคารดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

  

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ม.สวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการเครือข่ายป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ (เครือข่าย “กตัญญูคลับ”)