ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 7(16)/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2562-2563 การขอจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 กันยายน 2563 

  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผสานความร่วมมือลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด   
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบ"ทุนวัลลภ ช่วยบำรุง"