สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพิ่มศักยภาพแบบนักปฏิบัติให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง กับการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ผสานความร่วมมือกับค่ายใหญ่ชั้นนำระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และประธานโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU)ฯ กับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/บริษัท ในประเทศไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรฯ ร่วมในพิธีลงนามฯ และได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณสุนันทา รัมมะเดช ผู้จัดการพื้นที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด ผนึกกำลังร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ การจัดฝึกอบรมสัมมนาว่าด้วยการศึกษาและการประกอบอาชีพ ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 กันยายน 2563

  

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ม.สวนดุสิต ครั้งที่ 8(17)/2563