สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ประชุมนำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกอัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าคณะวิจัยและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเสนอผลการสำรวจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย  ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 2 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.๐๐-12.00 น. 

  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนฯ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผสานความร่วมมือลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด