ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกผู้มีรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 (คลิก)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) ครั้งที่ 4/2563