จุลสารกองกฎหมาย ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563-กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อธิการบดี สวนดุสิต มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ตามทิศทางของมหาวิทยลัย โดยเน้นย้ำให้บุคลากร ทบทวนการทำงาน