นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มสด. รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดการแต่งนิทานและวาดภาพประกอบ จากมูลนิธิพูนพลัง
บุคลากร ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน"