ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต จำนวน ๖๐ ชุด เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จุลสารกองกฎหมาย ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563-กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 90 หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2563