คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_reader_machine.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง ๘๒๐๑ ห้อง ๘๓๐๕ และห้อง ๘๔๐๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง