นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวิชาอาหารยุโรป 2 และรายวิชาอาหารยุโรป 1 โดยนำนักศึกษาไปร่วมรับประทานอาหาร Dinner ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5