ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. โดยระบบ Conference ณ ห้องประชุม DP11 

  

พิธีไหว้ครูศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง ร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน