คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/quarter/victor_quarter_four.pdf

หอมขจรฟาร์มสวนดุสิต คอลัมน์ COVER STORY นิตยสาร Business Owner V.20 NO.231
เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)