คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_co_office_phisnulok.pdf

เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง ๘๒๐๑ ห้อง ๘๓๐๕ และห้อง ๘๔๐๑ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง