หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “วิทยาการจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2563
โดยเป็นการบูรณาการรายวิชา 4 รายวิชา ได้แก่วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ , วิชาวิทยาศาตร์การเคลื่อนไหว, วิชาการออกแบบและการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยและทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย โดยมีการจัดฐานกิจกรรมกลางแจ้ง 6 ฐาน (ขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป) และจัดสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง : เล่นน้ำ เล่นทราย และเล่นสีพร้อมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้านด้วยแบบสังเกต

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพเด็กปฐมวัย ด้านศิลปะ ดนตรี และเคลื่อนไหวร่างกาย”
พิธีไหว้ครูศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา 2563