เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ฝึกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการประจำปีการศึกษา 1/2563 ในหัวข้อ โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพเด็กปฐมวัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และเคลื่อนไหวร่างกายให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดพราหมณี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อีกด้วย 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรม “โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย : จัดทำเมนูอาหารสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ”  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “วิทยาการจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม”