เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรม “โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย : จัดทำเมนูอาหารสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ”  โดยบูรณาการ 2 รายวิชา คือ รายวิชามาตุเวทวิทยาและรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • การออกแบบชาร์ตอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยและคุณค่าทางโภชนาการ
  • การจัดทำอาหารตามที่ระบุไว้จากการออกแบบ
  • การนำเสนออาหารที่จัดทำให้กับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 มาเป็นผู้ร่วมประเมินและโวตอาหารที่ชื่นชอบ+รสชาติที่ถูกใจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 ตุลาคม 2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพเด็กปฐมวัย ด้านศิลปะ ดนตรี และเคลื่อนไหวร่างกาย”