ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่าย ENGLISH CAMP ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสร้างทักษะการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง (Knowledge Sharing: From Class to Community) ในรูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาธุรกิจการบิน การนำชมห้อง Mock up การสาธิตการประกาศและความปลอดภัยในเที่ยวบิน การให้บริการของว่างในเที่ยวบิน ให้ความรู้สำหรับผู้โดยสาร “First time travelling” ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 และการสอนมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล (Table Manner Etiquette) โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 3  ซึ่งได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน การจัดการทรัพยากรบุคคลบนเครื่องบิน และบริบทการจัดการเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

นอกจากนี้ กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินทุกชั้นปี ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการผู้โดยสารภาคพื้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด และภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถ 1

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมมารยาทในการรับประทานในรูปแบบสากล โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อาหารยุโรป 1 อาหารยุโรป2และวิชาเทคโนโลยีการครัวและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 

  

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 ตุลาคม 2563)