นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเกียรติบัตรจากคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน เพื่อเชิดชูเกียรติ ในการกระทำความดีด้วยการพยายามโบกให้รถหลีกทาง เพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่มีผู้ป่วยอยู่ภายในรถสามารถเคลื่อนที่ไปได้ จนได้รับการชื่นชมจากหลายหน่วยงาน โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร อาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนผู้ปกครองของนางสาวสุธานาถ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 

  

คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดับกับ นสพ. คมชัดลึก ครบรอบปีที่ 19