ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ธณิตา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี กล่าวรายงานและอ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 ตุลาคม 2563

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 5(29)/2563
คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ มอบเกียรติบัตรแก่ "น้องมุก" น.ส.สุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาผู้ทำความดี ช่วยโบกรถเปิดทางให้รถพยาบาล