สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างของวัสดุ ครุภัณฑ์ รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และการกำจัดแมลง ห้องปฏิบัติการ GMP การใช้งานระบบบริหารจัดการอาคารที่พัก http://www.dormitorysdu.dusit.ac.th กระบวนการทำงานของช่างซ่อมบำรุง การปฏิบัติงานผ่านระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานผลการติดตั้งเครื่องเป่าลมมือภายในห้องน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ รายงานจำนวนผู้ที่ได้รับใบตักเตือน และใบ NC เดือนกันยายน 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ รายงานผลการตรวจสอบจำนวนไมโครโฟน ซึ่งดำเนินการจัดซื้อโดยสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมกลุ่มงานบริการอาคารที่พัก “ขอรับบริจาคขวดพลาสติกใสเพื่อนำไปทอเป็นผ้าไตรจีวร” รายงานผลการส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการต่างๆ เดือนกันยายน 2563 รายงานค่าสาธารณูปโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนกันยายน 2563 รายงานเงินคงเหลือตามแผนประมาณการรายจ่าย บัญชีหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนกันยายน 2563 การรายงานผลสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการในหมวดที่ 1-7 ตามโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) โดยจัดประชุมวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์