โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด .หลักสูตรการจัดการงานบริการ  (นานาชาติ) ได้จัดงานนิทรรศการ “วันเพ็ญเดือน 12 ตามครรลองวิถีใหม่ ให้กระทงลอยในใจ HMIP พาไปย้อนรอย” หรือ “Virtual Enchanting Loy Krathong 2020 with HMIP” เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบ  New Normal  ภายในงานได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประเพณีลอยกระทงผ่านโปรแกรม Virtual Animation  มีการจัดทำกิจกรรมสอนพับกระทงและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่สำคัญภายในงานมีการยึดหลักการทำงานแบบ New Normal  ยกตัวอย่างเช่น  มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทำกระทงเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัสของที่ใช้ต่อกัน การสวมใส่หน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น

   ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทางหลักสูตรการท่องเที่ยวให้ความรู้ด้านประเพณีลอยกระทง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ส่งนักศึกษาภายในหลักสูตรในการนำแสดงไทยประยุกต์เพื่อสร้างบรรยากาศและความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย