โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (ฟิตเนสเซ็นเตอร์) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะสำหรับผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนว่ายน้ำของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และนายชวัลวิทย์ บ้านพรวน หัวหน้าแผนกสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์บริหารกายฯ เป็นวิทยากรบรรยาย และในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส และสระว่ายน้ำ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2563