มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัด นำโดย คณะวิทยาการจัดการจัดงาน Insight SDU TCAS 64 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและโรงเรียนการเรือนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการรับสมัครผ่านระบบ  TCAS 64 โดย ดร. จิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา โดยคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา และนิทรรศการจากส่วนงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพล ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และกองประชาสัมพันธ์พร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษา เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาต่อในทุกคณะ/โรงเรียน และพิเศษสุดสำหรับน้องๆนักเรียน ที่ตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถ สมัครเรียนรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่  2 Quota  ที่กำลังเปิดรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่นักศึกษาวง LCC Band  พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวที สนุกกับเกมต่างๆรางวัลมากมาย พร้อมความอบอุ่นจากการต้อนรับจากพวกเราชาวสวนดุสิต  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.