เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย