รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 มีวาระเรื่องการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 เรื่องการพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งพิเศษ/2563  มีวาระเรื่องการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 เรื่องการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2  ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดงานและสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี ”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา