ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในพิธี  พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี และบายศรีสู่ขวัญ  ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

                        

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด ”โครงการสัมมนาศึกษาดูงานภาคเอกชนของ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดงานและสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี ”