คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_repair_car41_3807.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง